Polityka prywatności i Regulamin

Polityka prywatności

 1. Money Makers TFI S.A. (Spółka) dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moneymakers.pl (Portal).
 2. Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
  a) gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika
  b) reklamowania usług Spółki w Portalu i w internecie m.in. z wykorzystaniem remarketingu za pomocą Google Analytics (reklamy wyświetlają dostawcy zewnętrzni)
  c) reklamowania usług Spółki z wykorzystaniem informacji o historii odwiedzin w Portalu zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Spółkę i dostawców zewnętrznych.
 3. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa powinna zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików w urządzeniu końcowym Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Spółka zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu oraz adresy IP użytkowników w logach dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów oraz w celach statystycznych.
 5. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu www.moneymakers.pl" określają zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.moneymakers.pl, zarządzanego przez Money Makers TFI S.A.

II. Definicje

Definicje sformułowań użytych w regulaminie:
Spółka – Money Makers TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 39A, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350402, REGON: 142296921, będąca twórcą i właścicielem praw do Portalu.
Portal - serwis internetowy Spółki, który jest zestawem stron WWW (World Wide Web) zamieszczonych na serwerze internetowym należącym do Spółki lub zarządzanym przez Spółkę, pod adresem internetowym www.moneymakers.pl.
Regulamin – niniejsze "Ogólne warunki korzystania z internetowego serwisu www.moneymakers.pl"
Zasoby Portalu - oznaczają udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie informacje ogólne o Spółce, informacje o ofercie Spółki, artykuły i publikacje.
Portal Niespersonalizowany – to część Zasobów Portalu, do której użytkownik ma możliwość dostępu bez konieczności rejestracji.
Wersja Demo – to część Zasobów Portalu, do której dostęp użytkowników możliwy jest po dokonaniu przez nich rejestracji Konta Demo.
Konto Demo – to spersonalizowany dostęp, po podaniu loginu oraz hasła, do wybranych Zasobów Portalu.
Formularz Kontaktu – to funkcjonalność Portalu umożliwiająca przesłanie do Spółki danych osobowych w celu poproszenia o kontakt. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

III. Zasady dostępu do Zasobów Portalu

 1. Dostęp do Portalu Niespersonalizowanego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika żadnych formalności i nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w systemie Portalu.
 2. Dostęp do Wersji Demo wymaga od Użytkownika rejestracji w Portalu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 3. Użytkownik w celu skorzystania z Portalu powinien posiadać dostęp do Internetu oraz korzystać z jednej z przeglądarek: Internet Explorer 8.0 (lub wyższej) albo Mozilla Firefox 30 (lub wyższej).
 4. Przeglądarki Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript. Zasady korzystania z plików typu cookies zostały określone w "Polityce prywatności" dostępnej na stronach Portalu.

IV. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo

 1. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo wymaga poprawnego wypełnienia formularza rejestracji Konta Demo zamieszczonego w Portalu.
 2. Rejestracja Użytkownika w Wersji Demo oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Dostęp do Wersji Demo możliwy jest natychmiast po dokonaniu rejestracji, po wpisaniu właściwego loginu i hasła.
 4. Dostęp do Wersji Demo zostanie wyłączony, a dane usunięte w przypadku braku sfinalizowania zamówienia umowy przez Użytkownika w okresie dłuższym niż 90 dni.

V. Zobowiązania Spółki

 1. Spółka zapewnia nieodpłatny dostęp do Portalu na czas nieoznaczony.
 2. Spółka zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika Wersji Demo i w formularzu kontaktu danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszego Regulaminu.

VI. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracji Konta Demo.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła do Wersji Demo osobom trzecim.

VII. Ograniczenia dostępu do Portalu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Portalu w celach modernizacyjnych i konserwacyjnych bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
 2. Spółka nie odpowiada za czasowe ograniczenie lub wstrzymanie działania Portalu lub jego części wynikające z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej. W szczególności Spółka nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Portalu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Wersji Demo w każdym czasie, w szczególności w sytuacjach:
  1. podania cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych,
  2. przekazania loginu lub hasła osobie trzeciej,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, względem innych Użytkowników lub Spółki.

VIII. Treści w Portalu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 2. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik.
 3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Portalu treści bezprawnych lub naruszających Regulamin.
 5. Wszelkie prawa autorskie do całej zawartości Portalu są zastrzeżone na rzecz Spółki.
 6. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, oraz do korzystania z dostępnych w Portalu narzędzi tylko na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki. Wykorzystywanie materiałów zamieszczanych na Portalu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki nie jest dopuszczalne.
 7. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 8. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane w oparciu o informacje umieszczone na Portalu.
 9. Spółka nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Portalu.
 10. Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych, robaków i trojanów komputerowych bądź innych podobnych aplikacji i skryptów.

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników, zarejestrowanych w Wersji Demo przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie rejestracji Konta Demo.
 2. Dane osobowe Użytkowników, wysyłających Formularz Kontaktu przetwarzane są przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronach Portalu.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiednich okien w na stronie rejestracji Konta Demo albo w Formularzu Kontaktu.
 4. Administratorem Danych jest Money Makers TFI S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000350402.
 5. Na podstawie art. 32 ww. ustawy, Użytkownik ma prawo do:
  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych,
  2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  4. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Portalu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@moneymakers.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Portalu.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację związaną działaniem portalu, drogą elektroniczną.
 5. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki na adres poczty elektronicznej: webmaster@moneymakers.pl.
 6. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 8. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
 9. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.