Nota prawna

Money Makers TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Money Makers TFI) informuje, że wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Money Makers TFI mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Money Makers TFI  dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Money Makers TFI.  W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Money Makers TFI  nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszymi materiałami.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Money Makers TFI  są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu przez fundusze wyceny ich aktywów.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym danego funduszu. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.moneymakers.pl/fundusze-inwestycyjne/dokumenty, w siedzibie Money Makers TFI  lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem 22 463 88 99 oraz w treści prospektu informacyjnego. Na stronie internetowej www.moneymakers.pl/fundusze-inwestycyjne/dokumenty publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, w tym statutu, odpowiedniego funduszu zarządzanego przez Money Makers TFI. Prospekt funduszu zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. Prospekt informacyjny funduszy Money Makers TFI jest dostępny na stronie www.moneymakers.pl/fundusze-inwestycyjne/dokumenty oraz u Dystrybutorów.

Money Makers TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, jak również wycenach jednostki uczestnictwa.

Wyniki inwestycyjne funduszy

Prezentowane w serwisie dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy, w tym stopy zwrotu osiągnięte przez fundusze, są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu indywidualnej stopy zwrotu z inwestycji w momencie zbycia i odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Mając na uwadze, że fundusze, w zależności od postanowień statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, na wartość jednostki mogą oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez fundusz.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej www.moneymakers.pl przysługują Money Makers TFI.

Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Money Makers TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Money Makers TFI informuje, że z każdą strategią inwestycyjną oferowaną w ramach zarządzania portfelem instrumentów finansowych związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych  oraz w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Powyższa umowa oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.moneymakers.pl/asset-management/dokumenty.

Prezentowane w serwisie historyczne wyniki strategii inwestycyjnych nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Podawane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Opłaty i podatki mogą powodować zmniejszenie wartości wyników strategii inwestycyjnych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Money Makers TFI. Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnego. Posiadacz portfela musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.