Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane – jest to akcja dająca nam dodatkowe przywileje. Tego rodzaju papiery wartościowe, łączące w sobie zarówno majątkowe jak i niemajątkowe prawa, są akcjami imiennymi (wyjątek stanowią akcje milczące). W praktyce oznacza to, że do danej akcji uprawniona jest osoba fizyczna lub prawna, wskazana w dokumencie. Akcje te są więc powiązane z określoną osobą, wymienioną w dokumencie z imienia i nazwiska (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwy firmy (w przypadku osoby prawnej). Uprzywilejowanie wynikające z akcji uprzywilejowanych może dotyczyć praw majątkowych wynikających z danej akcji (np. części zysku netto spółki akcyjnej), jak również praw niemajątkowych (chociażby prawo głosu). Posiadacz akcji uprzywilejowanej ma prawo m.in. do większej ilości głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo pierwszeństwa w przypadku nowej emisji akcji, prawo do podziału majątku w chwili likwidacji spółki a także uprzywilejowanie, co do dywidendy (przy czym ta nie może przekroczyć 150% wartości dywidendy od akcji nie objętej przywilejem).

Należy pamiętać, że akcje uprzywilejowane nie podlegają obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uprzywilejowanie wygasa w chwili zbycia akcji wbrew statutowi spółki lub w momencie zamiany akcji na akcję na okaziciela (czyli akcja w której uprawnionym jest każda osobą, która wchodzi w jej posiadanie). W przypadku sprzedaży akcja uprzywilejowana staje się akcją zwykłą (tj. akcją dającą jej posiadaczowi jedne głos na jedną akcję na zgromadzeniu akcjonariuszy).

POWRÓT