Akcje aportowe

Akcje aportowe – rodzaj akcji (tj. papieru wartościowego, łączącego w sobie prawa o charakterze zarówno majątkowym jak i niemajątkowym), która ma pokrycie w formie niepieniężnej. Akcje aportowe stanowią więc prawa majątkowe, inne niż środki pieniężne. Akcje te mogą być pokryte świadczeniem takim jak nieruchomości, wierzytelności czy rzeczy ruchome. Nie mogą być to z kolei prawa niezbywalne, świadczenie pracy lub usług.

Nazwa tego rodzaju akcji pochodzi od aportu, czyli właśnie wkładu niepieniężnego. W przypadku akcji aportowych, jesteśmy zobowiązani pokryć ją w pełni, jeszcze zanim zarejestrujemy spółkę. Związane jest to z niepodzielnością aportu na etapy. Akcje aportowe pozostają akcjami imiennymi, aż do momentu, kiedy walne zgromadzenie zatwierdzi zarówno sprawozdania jak i rachunki za drugi rok obrotowy (tj. za rok kalendarzowy lub inny okres trwający pełnych dwanaście miesięcy). Zanim nastąpi takie zatwierdzenie, akcje aportowe są jedynie akcjami imiennymi (tj. papierom wartościowym, których prawa przysługują osobie fizycznej bądź prawnej, wskazanej w dokumencie akcji; w przypadku osoby prawnej, w dokumencie widnieje nazwa firmy). Nie mogą być one wówczas zastawiane czy zbywane. Ponadto dopóki w pełnie nie pokryjemy akcji aportowych, pozostaną one w spółce. Będą one stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, z tytułu odszkodowań za niedopełnienie bądź zaniedbanie obowiązków aportowych.

Akcje aportowe są wydawane przez spółki akcyjne (oczywiście w zamian za gotówkę).

POWRÓT