Fundusze inwestycyjne

Świat inwestycji niesie ze sobą wiele okazji do pomnażania kapitału i ważne jest by te okazje umieć wyszukać i wykorzystać. Dlatego w Money Makers na bieżąco śledzimy rynki w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych. Korzystaj z doświadczenia zarządzających wybierając fundusze inwestycyjne. Dzięki zróżnicowanym politykom inwestycyjnym możemy zaoferować inwestycje, które dopasujesz do swoich potrzeb. Niezależnie od tego czy interesuje Cię potencjał rynków akcji, czy też wolisz inwestować w bezpieczniejszy sposób.

 

Alior SFIO

Fundusz utworzony z inicjatywy Alior Banku. W skład funduszu wchodzą dwa subfundusze akcji o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, subfundusz multi asset ograniczający ryzyka inwestycji tylko na jednym rynku i uzupełniający portfel o rynki zagraniczne, dwa subfundusze oparte o rynek obligacji (polski i światowy), subfundusz oparty o rynek pieniężny oraz cztery fundusze funduszy.

 

WIĘCEJ

 

FIZ Nieruchomości Dywidendowych

Fundusz inwestuje na światowych rynkach nieruchomości. Polityka inwestycyjna funduszu opiera się o rynek nieruchomości przeznaczonych pod wynajem. Aktywa funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe oraz inne instrumenty udziałowe, emitowane przez podmioty typu REIT (Real Estate Investment Trust), inwestujące w wynajmowane nieruchomości na całym świecie. Specjalizacja i forma prawna podmiotów typu REIT dedykowane są maksymalizacji potencjału zysku z rynku nieruchomości. Podmioty typu REIT posiadają nieruchomości, zarządzają nimi oraz prowadzą m.in. najem powierzchni w celu otrzymywania bieżących dochodów. Podmioty typu REIT są zobowiązane do wypłaty większości zysków z najmu w formie dywidend swoim udziałowcom.

 

WIĘCEJ

 

FIZ Dywidend

Celem zarządzających Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Dywidend jest maksymalizacja wartości należności uzyskiwanych w związku z inwestycją w solidne i płynne instrumenty inkorporujące prawa do dywidendy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka rynku akcji poprzez pozycje zabezpieczające w odpowiednich instrumentach pochodnych.

 

WIĘCEJ

 

FIZ Metali Szlachetnych

Celem Funduszu jest uzyskanie pozytywnych stóp zwrotu poprzez wykorzystanie ekspozycji na rynek metali szlachetnych. Fundusz inwestuje w instrumenty pochodne, których instrumentami bazowymi są metale szlachetne (głównie złoto, srebro, platyna, pallad), jak również tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których stopa zwrotu jest uzależniona od kształtowania się cen metali szlachetnych.

 

WIĘCEJ

 

Bonus Wierzytelności DTP NS FIZ

Celem Bonus Wierzytelności DTP NS FIZ jest realizacja należności z wierzytelności oraz praw do świadczeń z tytułu wierzytelności. Środki inwestowane w Fundusz przeznaczane są na zakup wierzytelności. Pierwsze wykupy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nastąpią po 24 miesiącach od rejestracji Funduszu, kolejne wykupy będą następować co 6 miesięcy. Całkowity wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez danego inwestora nastąpi maksymalnie w terminie do 48 miesięcy.

 

WIĘCEJ

 

Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NS FIZ

Celem Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NS FIZ jest realizacja należności z wierzytelności oraz praw do świadczeń z tytułu wierzytelności. Strategia Funduszu zakłada nabywanie portfeli wierzytelności o charakterze biznesowym (wierzytelności korporacyjne i SME). Pierwsze wykupy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nastąpią po 24 miesiącach od rejestracji Funduszu, kolejne wykupy będą następować co 6 miesięcy. Całkowity wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez danego inwestora nastąpi maksymalnie w terminie do 48 miesięcy.

 

WIĘCEJ

 

Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NS FIZ

Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NS FIZ to kolejny fundusz, którego celem jest realizacja należności z wierzytelności oraz praw do świadczeń z tytułu wierzytelności. Strategia Funduszu zakłada nabywanie portfeli wierzytelności o charakterze biznesowym (wierzytelności korporacyjne i SME). Pierwsze wykupy certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nastąpią po 24 miesiącach od rejestracji Funduszu, kolejne wykupy będą następować co 6 miesięcy. Całkowity wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez danego inwestora nastąpi maksymalnie w terminie do 48 miesięcy.

 

WIĘCEJ

 

Bonus 4 Green House Development FIZ AN

Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada koncentrację lokat z ekspozycją na finansowanie przedsięwzięć dotyczących pośrednio lub bezpośrednio rynku nieruchomości, budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego lub na wynajem (w tym w systemach typu condo), poprzez bezpośrednie inwestycje Funduszu w podmioty z tych sektorów lub za pośrednictwem innych podmiotów.

 

WIĘCEJ