Jak zyskać inwestując w akcje

Czy inwestując w akcje można liczyć na pewny zysk? Ile trzeba czekać, by na giełdzie zarobić 100 czy 200%? WIG od początku notowań wzrósł o ponad 4100%, dlatego większość inwestorów, którzy liczą na zyski przekraczające te z lokat bankowych rozważa inwestycje w akcje. Jednym z rozwiązań jest samodzielny wybór i zakup akcji poprzez rachunek maklerski.  Innym sposobem jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje lub powierzenie środków w zarządzanie specjalistom z firm asset management.

Podstawowe pytanie brzmi jednak: ile można zarobić inwestując na giełdzie?

Zyski z inwestycji w akcje

Inwestycja w akcje poprzez ich zakup na giełdzie papierów wartościowych lub pośrednio, poprzez skorzystanie z usług funduszy inwestycyjnych czy firm asset management, zawsze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym – w pewnych okresach trwania inwestycji kupione akcje czy jednostki funduszy mogą przynosić straty.

Najlepszym sposobem na minimalizowanie ryzyka jest wydłużanie horyzontu czasowego inwestycji. Inwestując w akcje na rok czy dwa trzeba mieć świadomość, że w tym czasie na rynkach może nastąpić fala spadków. Pełen cykl koniunkturalny – od wzrostu, przez spadek, do ponownego wzrostu – może trwać od 5 do 10 lat. Dlatego też gdy inwestujemy w akcje na okres 10 lat możemy się liczyć z dużym prawdopodobieństwem, że nawet mimo chwilowych spadków wartości portfela, ostateczny zysk będzie atrakcyjny.

Zasadę tę doskonale obrazują wyniki indeksów WIG i WIG20 z ostatnich 10 lat. Od lutego 2002 roku WIG zyskał 174,20%, a WIG20 72,13%. Porównując te wartości warto pamiętać, że w przeciwieństwie do WIGu w wartości indeksu WIG20 nie są uwzględnione dywidendy,  zatem realny zysk inwestorów jest nawet wyższy niż 72,13%. Od początku notowań WIG wzrósł o 4104,7%, a WIG20 o 123,71%.

Także najbardziej znane giełdy na świecie w długiej perspektywie przynoszą inwestorom zyski. Amerykański Dow Jones przez 10 lat zyskał 29,47% a S&P 500 21,92%. Natomiast DAX, czyli główny indeks niemieckiej giełdy wzrósł o 37,68%.

Oczywiście w ostatnim dziesięcioleciu najszybciej rosły indeksy giełdowe rynków rozwijających się, na przykład brazylijski Bovespa 399,84%, a indyjski BSE30 414,17%. Jednym z rekordzistów jest indonezyjski indeks giełdowy Jakarta Composite, który w ostatniej dekadzie zyskał 804,99% - perspektywa tak wysokich zysków z inwestowania na giełdzie jest kusząca.

Jednak dla polskich inwestorów indywidualnych inwestowanie na egzotycznych giełdach jest nie tylko niemal niemożliwe, ale także niezwykle ryzykowne. Trudne jest zrozumienie specyfiki lokalnych rynków, a także śledzenie wydarzeń mających wpływ na wyceny głównych indeksów oraz akcji. Dlatego inwestorzy preferują raczej rynki macierzyste. Stosunkowo popularne są także największe rynki rozwinięte, które w wieloletniej perspektywie przynoszą dość atrakcyjne i stabilne zyski - gdyby sięgnąć aż do roku 1900, po uwzględnieniu inflacji, średni roczny zysk z amerykańskiego rynku akcji wynosi 6,3%, a z niemieckiego 3,1%.

Długoterminowe inwestowanie w akcje

Dla większości inwestorów najlepszym rozwiązaniem jest długoterminowe inwestowanie w akcje.  Alternatywą jest inwestowanie na krótko, które wymaga jednak ogromnej wiedzy o rynkach finansowych,  a dla większości inwestorów indywidualnych oznacza czystą spekulację.

Zawsze warto pamiętać jednak, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem. Z jednej strony akcje rzeczywiście, zwłaszcza w długim terminie, przynoszą najwyższe zyski. Z drugiej jednak są także najbardziej ryzykowne, zwłaszcza w krótkim czasie.

Należy przy tym pamiętać, że długoterminowe inwestowanie oznacza lokowanie kapitału na pięć czy dziesięć lat, nie na rok lub dwa lata.

Jak zyskać inwestując w akcje

Długoterminowe inwestowanie w akcje ma także pewien walor edukacyjny. Dla początkujących inwestorów pierwsze znaczne korekty, mające istotny wpływ na wartość ich portfela, budzą zazwyczaj silne negatywne emocje. Kolejne jednak uczą, że korekty na giełdzie zdarzają się regularnie i pokazują czym są cykle koniunkturalne. Takie doświadczenia pozwalają inwestorom nabrać pewnego dystansu i odporności, które są konieczne zwłaszcza w przypadku samodzielnego inwestowania na giełdzie.

Na negatywne emocje w momentach wahań na rynkach narażeni są oczywiście także inwestujący w fundusze inwestycyjne o znacznym udziale akcji w portfelu. Spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych w drugiej połowie 2011 r. sprawiły, że zainteresowanie potencjalnych klientów funduszami znacznie spadło. W ciągu roku liczba klientów inwestujących w fundusze zmniejszyła się o 6%, a aktywa funduszy spadły o 3,5 miliarda złotych.

Dla wielu klientów, którzy zrezygnowali w ostatnich miesiącach z inwestowania w fundusze, sprzedaż jednostek uczestnictwa oznaczała spieniężenie strat. Tymczasem alternatywą zawsze pozostaje wydłużanie horyzontu inwestycyjnego do momentu odrobienia spadków przez rynki.

Podstawową zasadę, której należy przestrzegać, by nie stracić na inwestowaniu w akcje, jest unikanie podejmowania decyzji pod wpływem emocji.

Inwestowanie w akcje poprzez asset management

Emocjonalne reakcje na spadki i realizowanie start poprzez sprzedaż jednostek funduszy czy akcji, gdy znacznie stracą one na wartości, mogą być sygnałem, że rodzaj inwestycji nie był dobrze dopasowany do indywidualnego profilu inwestycyjnego.

Jednym z możliwych rozwiązań jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm asset management. W asset management  strategia inwestycyjna określana jest po wnikliwej analizie profilu inwestycyjnego klienta, obejmującej między innymi sprawdzenie jaki poziom ryzyka inwestycyjnego akceptuje oraz jaki zakłada horyzont czasowy. Pozwala to minimalizować straty wynikające z niedopasowania rodzaju inwestycji do indywidualnych cech i preferencji inwestora.

W asset management zainwestowanymi środkami zarządzają specjaliści – licencjonowani doradcy inwestycyjni. Wiedza i doświadczenie pozwalają im na właściwą ocenę wydarzeń rynkowych i adekwatne reagowanie na nie.

Na jakich akcjach można było zyskać najwięcej?

Zyski z inwestycji na giełdzie zależą od właściwego doboru spółek do portfela. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ostatniej dekadzie najlepsza spółka przyniosła 8683% zysku. Także na rynkach rozwiniętych są spółki, których akcje przynosiły inwestorom zyski niemal 4000 USD ze 100 USD zainwestowanych w nie 10 lat wcześniej. O tym na, których akcjach można było zarobić najwięcej w kolejnym tekście na naszym blogu.